HIS-Data
Allgemeine Encyclopädie HIS-Data
5139-0-1-1
Autoren (Schriftsteller)
Werk Bearb. ⇧ Autoren
Andrés  

   
Sigle Andrés
Identität Wikipedia: Johann Baptist Andres
Artikel
 
HIS-Data 5139-0-1-1: Allgemeine Encyclopädie: Autor: Andrés HIS-Data Home
Stand: 9. November 2017 © Hans-Walter Pries